.-'''-.                                     _..._                _..._                   
         _______       '  _  \                            .---.    .-'_..._''.             .-'_..._''.                 
         \ ___ `'.  .--. /  /` '.  \      .--. __ __  ___ _________  _...._   |  |.--. .' .'   '.\       _..._   .' .'   '.\.--.   __.....__       
          ' |--.\ \ |__|.  |   \ '      |__|| |/ `.'  `.\    |.'   '-.  |  ||__| / .'           .'   '. / .'      |__| .-''     '.      
.-,.--.      | |  \ ' .--.|  '   | '     .--.|  .-. .-.  '\    .'```'.  '. |  |.--.. '            .  .-.  .. '       .--. /   .-''"'-. `.     
| .-. |  __   | |   | '| |\  \   / /      | || | | | | | \   |    \   \|  || || |         __  | '  ' || |       | |/   /________\  \     
| | | | .:--.'.  | |   | || | `.  ` ..' /      | || | | | | | |   |    |  ||  || || |       .:--.'. | |  | || |       | ||         |  _  
| | | |/ |  \ | | |   ' .'| |  '-...-'`       | || | | | | | |   \   /  . |  || |. '       / |  \ | | |  | |. '       | |\  .-------------' .' |  
| | '- `" __ | | | |___.' /' | |             | || | | | | | |   |\`'-.-'  .' |  || | \ '.     .`" __ | | | |  | | \ '.     .| | \  '-.____...---. .  | / 
| |   .'.''| | /_______.'/ |__|             |__||__| |__| |__| |   | '-....-'`  |  ||__| '. `._____.-'/ .'.''| | | |  | | '. `._____.-'/|__| `.       .'.'.'| |// 
| |   / /  | |_\_______|/                           .'   '.       '---'    `-.______ / / /  | |_| |  | |  `-.______ /     `''-...... -'.'.'.-' / 
|_|   \ \._,\ '/                               '-----------'                 ` \ \._,\ '/| |  | |       `            .'  \_.'  
     `--' `"                                                        `--' `" '--'  '--'                         

Special Issue 15 ⟴ Radio Implicancies 15.1 ⟴ TRANSITION AND TRANS-ACTIONS INTERSECTIONS 


⁰⁰⁺⁰⁰
00'00"
⁰⁰⁺⁰⁰ ⟴_______________________________________________________________________________________________________ 04'33"___|___________C͕̳̓͐͒̾L̰̼̥͈͓ͥ͑̚ÃR̥̙͑Ȧ͔͙͈͑___________|_________________________________________________________________________ ⁰⁰⁺⁰⁰ ___________°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸_______________________________________________________ 01'26"________________________________|______S̿̈́̽̀U͖͋G̔ͫͤͧ̇A̤̙͇̣ͅR͓̟̫̖͙ ͍̞̾&̺̫̳͕͛̓ ̰̦͍̝̻S͈͉͙̔̐Uͯ́G̞͈̜Â̇R͉͙̆̐͆_____|_______________________________________________ ⁰⁰⁺⁰⁰ __________________________________________________¯·.¯`·.¯`·.____________________________________________ 17'23"_________________________________________________________|_T̗ͭ͐U̟̻̤̭̜R̳̲͚̜̍T͉ͭL̗̓̋̉͗E̯̦̣̖̬͑̃ͫ̊ͦ ̱̓̎̎ͩͨC̰̍̏́̾͋Oͮ̌N̳͖͎̓̄͒ͅVͥĖ͍R̘ͮͩT̮̠̺̘̑͐͂E̞͇ͥͥ͊͊̾R̥̍̂ͯ_|______________________________ ⁰⁰⁺⁰⁰ ______________________________________________________________________________๏__________________________ 02'41"___________________________________________________________________________________|_Ȑ͇̻̘̟͆̓O̬͛T̯ͥ̆̈Ȋ͇̱Rͮ͂̉̚O̲͑̚L̜̤̠̮ͪ̏_|___________ ⁰⁰⁺⁰⁰ ____________________________________________________________________________________________________|__⬲
*CLARA:* She_Unnames_Them_remix_clara.wav, *SUGAR&SUGAR:* "ad_kitkat.mp3 ad_meltedburgers.mp3", *TURTLE CONVERTER:* "TCturtle2.mp3, TCturtle.mp3, TCname.mp3, TCname_melobytes.mp3, TCturtle_melobytes.mp3, TCturtle_song_melobytes.mp3",*ROTIROL:* "rotirol-playinginavirtualworld.mp3", *PONGIE&MILO*: Transitions ⁰⁰⁺⁰⁰.
If technological systems are implicated in the structuring of knowledge and knowledge systems are implicated in how technology operates … how do we start to think the world otherwise?!

testing 2, 1, 4. test. test.

This is the first ever broadcast of XPUB year of 2021/2022. Tune into a compilation of obscure sounds and voices of the moment. Laying the ground for many more experimental streams to come.

Eight weekly broadcasts emit the signals of different constellations within the ten of us, bringing forth different responses and creating new approaches to the way knowledge and technology interplay and create inherent structures.


Radio Implicancies broadcasts from 16:00-17:00 on https://issue.xpub.nl/15